WAROC Logo
BRITISH CAR DAY GINGIN | 15 May 2005

1. Rover 3500SE Gin Gin WA 15-5-2005  2. Rover 3500SE Gin Gin WA 15-5-2005  3. Rover 3500SE Gin Gin WA 15-5-2005  4. Rover 3500SE Gin Gin WA 15-5-2005

5. 1984 Rover Vitesse Gin Gin WA 15-5-2005
  6. Rover Vanden Plas Gin Gin WA 15-5-2005  7. Rover 3.5 Litre Saloon Gin Gin WA 15-5-2005  8. Range Rover Cabriolet Gin Gn WA 15-5-2005

9. 1957 Rover P4 75 Gin Gin WA 15-5-2005
 10. Rover 3500 P6B Gin Gin WA 15-5-2005  11. 1949 Rover P3 75 Four Light Gin Gin WA 15-5-2005  12. Rover P3 75 Six Light Gin Gin WA 15-5-005

13. Rover 3.5 Litre Coupe Gin Gin WA 15-5-005
 14. 1966 Rover 3 Litre Mk3 Coupe (L) Gin Gin WA 15-5-2005  15. 1966 Rover 3 Litre Mk3 Coupe Gin Gin WA 15-5-2005  16. Rover 3500 P6B Gin Gin WA 15-5-2005

17. Rover 3 Litre Mk2 Gin Gin WA 15-5-2005
 18. Rover 2000TC Gin Gin WA 15-5-2005  19. Land Rover Forward Control Gin Gin WA 15-5-2005